תקנון

אנו מברכים אתכם על בחירתכם להשתמש באתר האינטרנט שלנו.
תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להגן עליכם, על הכותבים
אשר בירכו את אתרנו ביצירותיהם, ועל פעילות המסחר של האתר.

 תנאים כלליים

1. כל הגולש באתר זה, משתמש בו, משתתף בו, רוכש בו, מבצע בו פעולה או שולח מטעמו אחר שיבצע אחד מאלה, מצהיר בזאת, כי הוא קרא את התנאים המפורטים להלן, הבין אותם והוא מסכים לתוכנם. מובהר, כי גלישה, שימוש, השתתפות, רכישה או ביצוע כל פעולה באתר זה מהווה קבלה של כל תנאי השימוש שלהלן.

2. אתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"), הינו בבעלות מטר הוצאת לאור בע"מ
(ח.פ. 51-175859-1), שכתובתה ברח' הירקון 23 , בני - ברק (להלן: "מטר").

3. תנאי השימוש של האתר מפורטים להלן. האמור בהם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא מתייחס לשני המינים גם יחד.

4. כל המבצע פעולת רכישה באמצעות האתר או טלפונית (להלן: "המבצע"), מצהיר בזאת, כי הוא בעל אמצעי התשלום אשר בו הוא עושה שימוש בביצוע הרכישה, או בעל זכות שימוש בו, והוא בן 18 שנה ומעלה. אם המבצע פועל בשם או עבור תאגיד, אזי הוא מצהיר בזאת, כי התאגיד התאגד כדין בישראל, וכי המבצע הינו בעל הרשאה מתאימה לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו, וכי במקרה של התכחשות התאגיד לפעולת הרכישה ו/או לחיוב הנובע ממנה, מתחייב המבצע לפרוע את החיוב האמור עבור התאגיד ובמקומו.

5. מטר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו בכל שלב, ומכל סיבה שהיא.

 מסירת פרטים אישיים וביטחון מידע

6. רכישה באתר מחייבת את הרוכש למסור נתונים אישיים למערכת כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. במידה והרוכש הינו חברה או תאגיד אחר, אזי בנוסף או לחלופין, על פי הצורך, הוא יידרש למסור פרטים נוספים, כגון: שם חברה ומס' חברה.

7. מבלי לגרוע מן האמור, מטר שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מעובדי תאגיד המבצע רכישה באתר, מנהליו או בעלי מניותיו, למסור פרטיים אישיים ו/או לתת ערבות אישית לעסקת הרכישה.

8. מסירת פרטים כוזבים, בין שבזדון ובין שלא בזדון, עלולה להוות עבירה פלילית ומקימה למטר זכות לשיפוי ממוסר הפרטים בגין הנזקים שייגרמו לה, ללקוחותיה, לעובדיה, לספקיה או לצד שלישי כלשהו.

9. חל איסור מוחלט להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מהנהלת מטר. כל המפר איסור זה חושף עצמו לתביעות פליליות ואזרחיות כאחת.

10. מטר אינה אחראית בגין שימוש במידע כאמור בסעיפים 6 עד 9 לעיל, שלא בהרשאתה.

 תשלום ואספקה

11. התשלום באתר יבוצע על-ידי כרטיס אשראי התקף בישראל.

12. כל המחירים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. דמי משלוח נקובים בנפרד. 

13. מטר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה. רוכש אשר טרם מסר את כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה, יחוייב במחיר החדש. לעניין זה, מסירת פרטים לא מדוייקים כמוה כאי מסירת כל הפרטים הנדרשים לביצוע הרכישה.

14. הבעלות על המוצר הנרכש תעבור לרוכש רק לאחר תשלום בפועל של מלוא מחיר המוצר.

15. אספקת המוצר תבוצע בהתאם ללוח הזמנים המותווה באתר ובכפוף לכך שהמוצר נמצא במלאי.

16. אספקת המוצר תבוצע לפי בחירתו של הלקוח באמצעות דואר ישראל/חברת שליחויות.

17. במידה ובוצעה רכישה באתר, אך המוצר אזל מן המלאי, מטר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולהחזיר לרוכש, בתוך זמן סביר, את הסכומים שנגבו ממנו, אם נגבו.

 אחריות

18. מטר אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שיגרם לרוכש או למי מטעמו, עקב איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר, אינו מקנה בשום אופן זכאות לפיצויים מכל סוג או לכל סעד אחר כלפי מטר, עובדיה או בעלי מניותיה.

19. מטר אינה אחראית לכשל בתקשורת, במערכות מחשב לרבות תוכנת מחשב, או לכל תקלה, שבעקבותיהם התבטלה רכישה, או לא השתכללה. מטר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופסק, יופרע או ישובש בכל אופן. מטר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים באתר, או לצד שלישי, עקב כל הפסקה, הפרעה או שיבוש כאמור.

20. באתר מופיעים קישורים (links) לאתרים אחרים (להלן: "אתרים מקושרים"), אשר אין למטר שליטה עליהם. מטר אינה אחראית על תקינות הקישורים, וכן אין היא אחראית על פעילות האתרים המקושרים, התוכן המוצג בהם וכל דבר הקשור או הנובע מהם, בין במישרין ובין בעקיפין.

 קנין רוחני

21. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר או במוצר המוצג ו/או נמכר בו, שאינו שימוש חוקי, טבעי והוגן.

22. אלא אם כן צויין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, לרבות מבנה האתר, חזותו, שמע צליליו ושיטת עבודתו, מוגן כזכות יוצרים ו/או כסימן מסחרי ו/או כפטנט בבעלות מטר. אי לכך, חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מה שמופיע באתר ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת מטר.

 ביטול עסקה

23. רכישה בהתבסס על השמטה מקרית או טעות בתיאור המוצר, מקימה למטר את הזכות לבטל את הרכישה.

 תנאים נוספים

24. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר באופן ו/או למטרה שאינם חוקיים, אינם אתיים או אינם מוסריים.

25. חל איסור מוחלט להציג ו/או לשתול ו/או להעלות לאתר תכנים, קבצים או תוכנה, בין שמזיקים ובין שלא, ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, מהנהלת מטר.

26. כל שינוי בתנאי שימוש אלה יעשה בכתב ובאופן מפורש ויהיה חתום על-ידי הנהלת מטר. כל שינוי אחר או חריגה מן האמור, יהיה נעדר תוקף כלפי מטר. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של מטר לשנות תנאי שימוש אלה כרצונה, ובכל מועד, והחל ממועד השינוי יחולו תנאי השימוש בנוסחם החדש.

27. הדין החל על תנאי השימוש באתר הינו הדין הישראלי.

28. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתנאי השימוש באתר.

מדיניות ביטול והחזרה: 

מדיניות ביטול הזמנה באתר הינה ותהיה כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). מובהר כי אין במסמך זה כדי לגרוע מהן.

ביטול העסקה דרך האתר ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

משתמש המבקש לשנות/לבטל את הזמנתו יעשה זאת בסמוך ככל האפשר לביצוע ההזמנה ובכפוף לשיחה טלפונית של המשתמש עם מרכז ההזמנות בטלפון שמספרו: 03-7105105

במידה ושינוי/ביטול ההזמנה תתקבל לאחר הכנתה למשלוח – בקשת השינוי/ביטול ההזמנה לא תתקבל, המשלוח יבוצע כמתוכנן והמשתמש יחויב כנדרש.

בעת ביטול עסקה עקב פגם בספר, עקב אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן, או עקב אי אספקת הספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר לחברה על חשבונה.

בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. הספר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.

בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהספר יתקבל אצל החברה כשהוא חדש וארוז וללא פגם כפי שקיבל אותו.

היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין)

במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח בתוך 28 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת מטר, החברה תדאג לבצע משלוח נוסף בדואר רשום,

מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת. במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

מובהר, כי על אף האמור לעיל, זכות הביטול לא תחול בין במקרים הבאים או איזה מהם:

מוצר שנמכר במבצע מיוחד או מכירה מיוחדת – כגון שבוע הספר, חזרה לבית ספר וכיו"ב.

מוצר שהוזמן ו/או יוצר במיוחד עבור הלקוח.

מוצר שנעשה בו שימוש ו/או נפתחה אריזתו ו/או אינו במצב חדש כפי שקיבל אותו.

במקרה כאמור אין ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.

מוצר אשר מוצג באתר במחירי מבצע יסופק במחיר המבצע, בכפוף לכך שהמבצע בתוקף במועד ההזמנה באתר ובכפוף לקיומו וזמינותו של המצור במלאי החברה.

מוצרים שנרכשו באתר במבצעים מיוחדים ו/או מכירות מיוחדות לא ניתן להחליף כנגד מוצר אחר. במקרה של החזרת מוצר כאמור יינתן זיכוי כספי בלבד, וזאת בהתאם למחיר ששילם הלקוח בעת הזמנת / רכישת המוצר וכנגד חשבונית קנייה.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.

מדיניות ביטולים/ החזרה זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בכל מקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון / תנאי השימוש של האתר.

 

הירשמו חינם למועדון הספרים של מטר ותקבלו עדכונים על ספרים חדשים, מבצעים ועוד.

בלחיצה על הרשמה אני מסכים לקבל מידע שיווקי, מבצעים והטבות באמצעות דוא"ל ו/או הודעות SMS ומסכים לתנאי השימוש

Powered by Blacknet.co.il